Lễ bàn giao doanh nghiệp

Lễ bàn giao doanh nghiệp từ Xí nghiệp thuốc thú y trung ương sang Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương VETVACO