CBTT v/v Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đ​ăng: 14/05/2020 4:25PM

Công bố thông tin v/v Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tải tài liệu tại đây
 

Các tin khác