CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY ĐĂNG KÍ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày đăng: 29/03/2019 13:55

Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO công bố thông tin về Ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Tải tài liệu tại đâ​y

 

Các tin khác