NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày đăng: 13/05/2020 10:21

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Ngày đăng kí cuối cùng chốt Danh sách cổ đông.
Tải tài liệu tại đây

Các tin khác