Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

http://www.vsd.vn/home.htm