Sơ đồ tổ chức công ty VETVACO

HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Phạm Thanh Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng giám đốc
3. Nguyễn Hiếu Liêm - Thành viên Hội đồng quản trị

BAN KIỂM SOÁT
1. Bùi Tuấn Anh - Trưởng ban
2. Bùi Thị Thu Phương - Thành viên Ban kiểm soát
3. Phạm Vă​n Thanh - Thành viên Ban kiểm soát

BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
1. Nguyễn Tuấn Hùng – Tổng Giám đốc
2. Đào Quang Thụ - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản lý chất lượng
3. Nguyễn Phương Lan – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Điều hành sản xuất.
4. Lưu Thị Loan – Trưởng phòng Tài chính Kế toán
 
KHỐI GIÁN TIẾP

1. Phòng Hành chính quản trị: Nguyễn Chí Hiếu - Trưởng phòng
2. Phòng Tài chính kế toán: Lưu Thị Loan - Trưởng phòng
3. Phòng Kế hoạch vật tư: Bùi Tuấn Anh - Phó trưởng phòng  
4. Phòng Kinh doanh tổng hợp: Phạm Thị Thu Hằng - Giám đốc                                              
5. Phòng Thị trường: Trần Văn Thể - Giám đốc
6. Bộ phận Kho: Nguyễn Biên Đạo - Phụ trách kho
7. Bộ phận Quản lý thiết bị: Nguyễn Ngọc Nam - Giám đốc

KHỐI SẢN XUẤT
1. PHÂN XƯỞNG VẮC XIN VIRUS 
Đoàn Trọng Vinh - Quản Đốc
Đàm Mạnh Hòa - Phó Quản đốc
Nguyễn Ngọc Nam - Phó Quản đốc
Dây chuyền sản xuất vắc xin đông khô: Nguyễn Đức Thọ - Trưởng dây chuyền
Dây chuyền sản xuất vắc xin trên Tế bào: Nguyễn Thị Nga - Trưởng dây chuyền
Dây chuyền sản xuất vắc xin trên Trứng: Lương Thị Hải Yên - Trưởng dây chuyền

2. PHÂN XƯỞNG PHỐI TRỘN & SAN CHIA VẮC XIN NHẬP NGOẠI
Nguyễn Văn Tuyên - Quản đốc
Nguyễn Văn Việt - Phó Quản đốc

2. PHÂN XƯỞNG VẮC XIN VI TRÙNG 
Nguyễn Phương Lan - Quản đốc;
Lê Thị Tuyết Lan - Phó Quản đốc
Phạm Danh Thành - Phó Quản đốc
Dây chuyền sản xuất vắc xin vi trùng: Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng dây chuyền
Tổ Vi trùng 1: Lê Thị Tuyết Lan -Tổ trưởng
Tổ Môi trường - Rửa chai: Phạm Danh Thành - Tổ trưởng

3. PHÂN XƯỞNG DƯỢC PHẨM - CHĂN NUÔI - HUYẾT THANH
Trần Thắng - Quản đốc
Nguyễn Thị Kiều Ly - Phó Quản đốc

4. PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (QC)
Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng phòng
Nguyễn Thị Hồng Dung - Phó phòng
Nguyễn Đức Tuấn - Phó phòng

5. PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (QA)
Lương Xuân Thế - Trưởng phòng

6. BAN GIỐNG VI SINH VẬT 
Nguyễn Đức Vinh - Trưởng ban
Đàm Mạnh Hòa - Phó ban

7. PHÂN XƯỞNG CƠ ĐIỆN
Nguyễn Hồng Nam - Quản đốc
Dương Anh Tuấn - Phó Quản đốc