Vetvaco

Giới thiệu

Ban lãnh đạo

Ông PHẠM THANH LONG

Ông PHẠM THANH LONG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông NGUYỄN TUẤN HÙNG

Ông NGUYỄN TUẤN HÙNG

TỔNG GIÁM ĐỐC - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông NGUYỄN HIẾU LIÊM

Ông NGUYỄN HIẾU LIÊM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà NGUYỄN PHƯƠNG LAN

Phó Tổng giám đốc

Ông ĐÀO QUANG THỤ

Phó Tổng giám đốc

Bà LƯU THỊ LOAN

Trưởng phòng Tài chính Kế toán
Sơ đồ tổ chức