Vetvaco

Quan hệ cổ đông

05/07/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
Tải xuống

05/07/2022

Điều chỉnh nội dung “Chia cổ tức năm 2021” trong Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tải xuống

29/06/2022

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Tải xuống

10/06/2022

Trả lời Công văn số 920/SGDHN-QLNY của SGDCK Hà Nội về việc chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2021

Tải xuống

07/06/2022

THƯ MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tải xuống

06/06/2022

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Tải xuống

29/04/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tải xuống

29/04/2022

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tải xuống