Vetvaco

Tin tức cổ đông

Tin tức cổ đông

15/02/2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2022

Tải xuống

18/07/2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Tải xuống

12/07/2022

Cập nhật_Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2022
Tải xuống

05/07/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
Tải xuống

05/07/2022

Điều chỉnh nội dung “Chia cổ tức năm 2021” trong Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tải xuống

10/06/2022

Trả lời Công văn số 920/SGDHN-QLNY của SGDCK Hà Nội về việc chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2021

Tải xuống