Vetvaco

Tin tức cổ đông

Tin tức cổ đông

18/07/2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Tải xuống

12/07/2022

Cập nhật_Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2022
Tải xuống

05/07/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
Tải xuống

05/07/2022

Điều chỉnh nội dung “Chia cổ tức năm 2021” trong Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tải xuống

10/06/2022

Trả lời Công văn số 920/SGDHN-QLNY của SGDCK Hà Nội về việc chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2021

Tải xuống

29/04/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tải xuống