Vetvaco

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

14/04/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 đã được kiểm toán

Tải xuống

12/04/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO
Tải xuống

21/12/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO
Tải xuống

21/12/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO
Tải xuống

21/12/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO
Tải xuống

21/12/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Báo cáo tài chính năm 2017của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO
Tải xuống