Vetvaco

Hoạt động nghiên cứu

Hoạt động nghiên cứu
1. Số công trình khoa học tham dự hội thảo hoặc đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước

STT

Tên bài

Thời gian

Tên tác giả

Tên, số tạp chí/Hội nghị/Hội thảo

Tải xuống

1

Tên bài

Nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm vacxin nhược độc đông khô phòng bệnh IB

Thời gian

07/2008

Tên tác giả

Trần Thị Liên, Nguyễn Hồng Minh

Tên, số tạp chí/Hội nghị/Hội thảo

Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật thú ý, Tập XV, Số 3

Tải xuống

2

Tên bài

Nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm vacxin nhược độc đông khô phòng bệnh IB1

Thời gian

07/2008

Tên tác giả

Trần Thị Liên, Nguyễn Hồng Minh

Tên, số tạp chí/Hội nghị/Hội thảo

Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật thú ý, Tập XV, Số 3

Tải xuống

2. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác

STT

Tên bài

Thời gian

Tên tác giả

Tên, số tạp chí/Hội nghị/Hội thảo

Tải xuống

1

Tên bài

Nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm vacxin nhược độc đông khô phòng bệnh IB

Thời gian

07/2008

Tên tác giả

Trần Thị Liên, Nguyễn Hồng Minh

Tên, số tạp chí/Hội nghị/Hội thảo

Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật thú ý, Tập XV, Số 3

Tải xuống

2

Tên bài

Nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm vacxin nhược độc đông khô phòng bệnh IB

Thời gian

07/2008

Tên tác giả

Trần Thị Liên, Nguyễn Hồng Minh

Tên, số tạp chí/Hội nghị/Hội thảo

Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật thú ý, Tập XV, Số 3

Tải xuống