Vetvaco

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

06/06/2023

Tài Liệu Họp ĐHCĐ

Tải xuống

29/05/2023

THƯ MỜI ĐHCĐ NĂM 2023

Tải xuống

17/05/2023

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Tải xuống

17/05/2023

BÁO CÁO HĐQT NĂM 2022

Tải xuống

17/04/2023

NGHỊ QUYẾT HĐQT 2023

Tải xuống

17/04/2023

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

Tải xuống