Vetvaco

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

29/06/2022

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Tải xuống

07/06/2022

THƯ MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tải xuống

06/06/2022

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Tải xuống

28/12/2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tải xuống

28/12/2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tải xuống

28/12/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tải xuống