Vetvaco

Quan hệ cổ đông

29/04/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tải xuống

29/04/2022

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tải xuống

26/04/2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Báo cáo thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO
Tải xuống

12/04/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO
Tải xuống

08/04/2022

Trả lời CV số 455/SGDHN-QLNY của Sở GDCK Hà Nội giải trình về việc chưa công bố thông tin BCTC năm 2021 đã được kiểm toán

Tải xuống

30/03/2022

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI GIAN CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Tải xuống

28/12/2021

THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Tải xuống

28/12/2021

CÔNG VĂN TRẢ LỜI VĂN BẢN SỐ 1110/SGDHN-QLNY CỦA SỞ GDCK HÀ NỘI VỀ VIỆC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Tải xuống