Vetvaco

Tin tức

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN VIỆC GIA HẠN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

22/12/2021

Công văn chấp thuận việc gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco
Xem tại đây