Vetvaco

Tin tức

CÔNG VĂN SỐ 245-CV/HU VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

22/12/2021

Công văn số 245-CV/HU ngày 06/09/2021 của Huyện uỷ Hoài Đức về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Xem chi tiết tại đây.

Một số nội dung tuyên truyền:
Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xem chi tiết tại đây.

Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/09/2021 của Ban Thường vụ Hà Nội về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Xem chi tiết tại đây.

Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/09/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Xem chi tiết tại đây.

Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 05/09/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Hoài Đức về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/09/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hoài Đức. Xem chi tiết tại đây.