Vetvaco

Tin tức

Báo cáo quý 4/2021 về tình hình dịch bệnh Lở mồm long móng

04/04/2022

EuFMD ban hành báo cáo hàng quý về tình hình Bệnh LMLM, dựa trên các nguồn thông tin bao gồm các cơ sở dữ liệu như EMPRES-AH / GLEWS, EMPRES-i, OIE WAHID, WRLFMD. Các nguồn khác được sử dụng là mạng lưới LMLM do FAO / EuFMD hỗ trợ (EARLN-FMD Đông Phi, RESOLAB-FMD Tây Phi), các dự án FAO / EuFMD và cán bộ hiện trường và Trung tâm Quản lý Khẩn cấp-Thú y (EMC-AH).

https://drive.google.com/file/d/17KQDTeAKVPVMIdojPLrrZkScsgLzykwu/view?usp=sharing

Nguồn: https://www.fao.org/3/cb8492en/cb8492en.pdf