Vetvaco

Tin tức

CÔNG VĂN SỐ 1355/TY-DT CỦA CỤC THÚ Y VỀ VIỆC CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN NGUY CƠ XÂM NHIỄM BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ

22/12/2021

Công văn số 1355/TY-DT của Cục Thú y về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.
Xem chi tiết tại đây